Giải pháp phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

Giải pháp phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

Hoạt động của mô hình kinh tế chia sẻ gây ra nhiều gây tranh cãi, từ vấn đề mang tính học thuật như khái niệm đến thực trạng hoạt động của mô hình này. Dựa trên việc nghiên cứu về mô hình kinh tế chia sẻ và thực trạng hoạt động của một số mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam, tác giả đưa ra cơ sở lý luận về mô hình này và một số gợi ý chính sách nhằm quản lý và thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ phát triển.
Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Việc xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.
Nền tảng quan trọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển 2030, 2045

Nền tảng quan trọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển 2030, 2045

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Thực hiện thành công kế hoạch 5 năm tới sẽ là nền tảng hết sức quan trọng thực hiện những mục tiêu cụ thể mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra cho giai đoạn dài tới 25 năm, chia thành 3 mốc thời gian từ năm 2021 đến các năm 2025, 2030 và 2045 trùng với các sự kiện lịch sử trọng đại như kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2025) hay 40 năm đổi mới (1986-2025), 100 năm ngày thành lập Đảng (1930-2030) và 100 năm ngày Việt Nam độc lập (1945-2045).
11 thói quen khiến bạn bứt phá giới hạn của bản thân

11 thói quen khiến bạn bứt phá giới hạn của bản thân

Bứt phá mọi giới hạn và chấp nhận thử thách là nền tảng đầu tiên để thành công của nhiều người. Dưới đây là một số gợi ý hữu ích để bước khỏi vùng an toàn và vượt lên những rào cản của bản thân.
Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính

Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BTC về việc triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính. Với mục tiêu tạo nền tảng cho ngành Tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ động, kiến tạo và đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền “Tài chính số” hiện đại tại Việt Nam.