Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính

BD

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BTC về việc triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính. Với mục tiêu tạo nền tảng cho ngành Tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ động, kiến tạo và đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền “Tài chính số” hiện đại tại Việt Nam.

Chính phủ điện tử ngành Tài chính.
Chính phủ điện tử ngành Tài chính.

Thực hiện mục tiêu “Tài chính số”

Hướng tới Chính phủ số, Kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành Tài chính đã đặt ra định hướng và các lộ trình cụ thể. Trong đó, giai đoạn tới năm 2020, ngành Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài chính hướng tới Chính phủ phục vụ, lấy người dùng làm trung tâm và nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành thông qua Chính phủ điện tử và các công cụ số hóa.

Với giai đoạn từ năm 2021 tới 2025, các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng văn phòng không giấy tờ tiếp tục được hoàn thiện, xây dựng nền tảng Tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở. Hệ sinh thái ngành Tài chính số được thiếp lập trong đó Chính phủ đóng vai trò kiến tạo và kết nối với các bên thông qua việc mở, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa để cho phép nhiều bên tạo ra các dịch vụ Tài chính thông minh.

Giai đoạn năm 2026-2030, ngành Tài chính hướng tới thiết lập hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh. Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số dựa trên việc đẩy nhanh các giá trị gia tăng của dịch vụ Tài chính, chuyển đổi mô hình kinh tế bao hàm kinh tế số.

Mô hình Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính thể hiện sự liên thông và tích hợp giữa các ứng dụng nghiệp vụ, gồm nhiều lớp: lớp kênh, dịch vụ cổng và dịch vụ công trực tuyến; lớp ứng dụng; lớp cơ sở dữ liệu; lớp dịch vụ chia sẻ và tích hợp; lớp hạ tầng. Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính bao gồm các kiến trúc thành phần: kiến trúc nghiệp vụ; kiến trúc dữ liệu; kiến trúc ứng dụng; kiến trúc hạ tầng; kiến trúc an toàn thông tin.

Công cụ quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính sẽ áp dụng đối với các tổ chức hành chính thuộc Bộ Tài chính, gồm các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ, các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ và các cơ quan tài chính địa phương, và sẽ trở thành công cụ quản lý hiệu quả trong việc tổ chức triển khai Chính phủ điện tử Bộ Tài chính.

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính được ban hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu mở hướng tới Tài chính số, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính có mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tạo nền tảng cho ngành Tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ động, kiến tạo và đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền Tài chính số hiện đại tại Việt Nam.

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính định hình các nền tảng cơ bản phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Tài chính số của ngành Tài chính và đảm bảo tính linh hoạt trong trong thiết kế. Kiến trúc này cho phép Bộ Tài chính dùng lại các nền tảng của Chính phủ khi sẵn sàng, các Tổng cục có thể quy hoạch sử dụng lại các nền tảng sẵn có của toàn ngành để phát triển tiếp các hệ thống của đơn vị.

Việc ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BTC đã thể hiện rõ quan điểm chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên cơ sở phân tích chiến lược phát triển ngành Tài chính, định hướng của Chính phủ hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin và hiện trạng công nghệ thông tin ngành Tài chính.