Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV An Giang

Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV An Giang

Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại, hoạt động này tuy thu được nhiều lợi nhuận nhưng cũng gặp không ít rủi ro. Loại rủi ro này các ngân hàng không thể loại bỏ mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cũng như sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Bài viết này nhằm làm rõ các nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó như thế nào để giúp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh An Giang (BIDV An Giang) có thể xem xét khi cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân.