Quảng cáo
Ngân hàng số - Cơ hội và thách thức

Ngân hàng số - Cơ hội và thách thức

Chuyển đổi số đối với ngành ngân hàng, đến nay không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc, là hướng đi chiến lược nhằm giúp ngành ngân hàng cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0.