Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Phát huy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát huy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch. Đây là quá trình xem xét, đánh giá, lựa chọn để đưa các nội dung, giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính vào chiến lược, quy hoạch.
3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký Quỹ Bảo vệ môi trường

3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký Quỹ Bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, 3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường là: khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.