Cơ chế tự chủ tài chính đối với trường đại học công lập

Cơ chế tự chủ tài chính đối với trường đại học công lập

Trong bối cảnh mới, tự chủ là xu thế tất yếu để thúc đẩy phát triển giáo dục đại học. Tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện cho các trường đại học đẩy mạnh tự chủ tài chính.
Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công

Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công

Sau khi xem xét, thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan quản lý cấp trên xác định phân loại đơn vị và ra quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc.