Đừng quên EVIPA

Đừng quên EVIPA

Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA phải được sự phê chuẩn của cả Nghị viện châu Âu và Nghị viện các nước thành viên EU mới có thể thực thi.