Hỗ trợ tối đa cho các nghiên cứu sản xuất vắc xin Covid-19

Hỗ trợ tối đa cho các nghiên cứu sản xuất vắc xin Covid-19

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy trình, định mức hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin và kinh phí đầu tư nâng cấp quy mô sản xuất vắc xin Covid-19 trong nước từ các nguồn kinh phí hợp pháp; bảo đảm rõ ràng, công bằng, bình đẳng đối với tất cả các đơn vị tham gia nghiên cứu.