Minh bạch thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Minh bạch thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Bộ Tài chính đã và đang tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tính minh bạch của thị trường bảo hiểm nhân thọ, trong đó tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên kết với ngân hàng thương mại, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.