Tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới

Ngọc Ánh

Hiện nay, cơ chế chính sách về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có những quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia loại hình bảo hiểm này.

Cơ chế chính sách đã có những quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: internet
Cơ chế chính sách đã có những quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: internet

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng của chế độ bảo hiểm bắt buộc này.

Theo đó, không chỉ chủ xe cơ giới tham gia giao thông mà còn bao gồm xe cơ giới hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định, trong đó có số đường dây nóng, được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử.

Nghị định này cũng mở rộng thời hạn bảo hiểm theo hướng tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm đối với xe máy và tối thiểu là 1 năm và tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô.

Bên cạnh các nội dung trên, Nghị định cũng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện tạm ứng bồi thường trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo tại nạn. Qua đó, đảm bảo cho người được bảo hiểm tiếp cận ngay được nguồn tài chính thực hiện trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người tham gia, Nghị định đã quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập, duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, giải đáp vướng mắc và kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm thu thập tài liệu, hồ sơ yêu cầu bồi thường và tổ chức công tác giám định tổn thất khi xảy ra tai nạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tích hợp chức năng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm trên Cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn, hiệu lực bảo hiểm.