Giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn nước ngoài ODA đạt rất thấp

Giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn nước ngoài ODA đạt rất thấp

Hết 4 tháng đầu năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách trong nước đạt 20,74%, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn nước ngoài ODA đạt rất thấp, mới chỉ đạt 2,02% thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 5,92%). Theo Bộ Tài chính, thực trạng này nếu không được giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện dự án, hiệu quả sử dụng vốn vay trong bối cảnh nguồn vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài đang thu hẹp lại.