“Siết” cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ

“Siết” cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Thời gian qua, Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đảm bảo nợ công an toàn, trong đó, quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay, công tác vay, trả nợ và cho vay lại đã bám sát Kế hoạch vay trả nợ hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.