Nghiên cứu hiện tượng tự tin thái quá của nhà đầu tư thông qua phương pháp thực nghiệm

Nghiên cứu hiện tượng tự tin thái quá của nhà đầu tư thông qua phương pháp thực nghiệm

Hiện tượng tự tin thái quá là một trong những thiên lệch hành vi được phân tích nhiều trong lý thuyết tài chính hành vi, nó có thể ảnh hưởng xấu tới quyết định của nhà đầu tư và kết quả đầu tư. Nếu hiện tượng này tồn tại ở quy mô hệ thống thì gây tác động xấu tới toàn bộ thị trường chứng khoán.
Gia tăng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học trong và ngoài nước

Gia tăng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học trong và ngoài nước

Trong 2 ngày, 26-27/11/2019, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên với chủ đề kinh tế vĩ mô: Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh (lần thứ 2). Đây là Hội thảo quốc tế được Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức thường niên và là năm thứ hai của chuỗi hội thảo này.