11 bước triển khai công cụ QCC giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

11 bước triển khai công cụ QCC giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Nhóm chất lượng QCC (Quality Control Circle) gồm các thành viên từ nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau với mục đích hoạt động cải tiến các vấn đề chất lượng trong tổ chức. Sự hình thành nhóm chất lượng này mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và có sức lan toả với các doanh nghiệp trên toàn thế giới