Hiện đại hóa để nuôi thủy sản bền vững

Hiện đại hóa để nuôi thủy sản bền vững

Cụ thể hóa Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghề nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tập trung triển khai các giải pháp phát triển bền vững.