Chính sách tài chính tích cực động viên và phân cấp ngân sách giai đoạn 1976-1980

Chính sách tài chính tích cực động viên và phân cấp ngân sách giai đoạn 1976-1980

Trong giai đoạn 1976-1980, để đảm bảo nguồn thu ngân sách, Nhà nước đã thi hành chính sách tài chính tích cực động viên đối với kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, cá thể, đồng thời tranh thủ thu hút nguồn vốn từ nước ngoài dưới hình thức nhận viện trợ và vay nợ, từ đó đảm bảo chi cho các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nước. Giai đoạn này, chế độ phân cấp quản lý tài chính và ngân sách giữa Trung ương và địa phương đã được triển khai và có những tác động tích cực vào thúc đẩy kinh tế.
Phân cấp ngân sách trên thế giới và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Phân cấp ngân sách trên thế giới và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Đẩy mạnh phân cấp ngân sách là xu hướng cải cách được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện trong những năm gần đây, qua đó tăng cường tự chủ tài khóa, trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương. Hiện nay, các nước trên thế giới có những phương thức tổ chức hệ thống ngân sách rất khác nhau, tùy thuộc vào trình độ phát triển và mô hình tổ chức bộ máy nhà nước của từng nước. Bài viết phân tích xu hướng phân cấp ngân sách ở một số quốc gia trên thế giới thông qua những nội dung cơ bản như: Cách thức tổ chức hệ thống ngân sách, phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách, phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách... từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
Về quản lý chi ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Về quản lý chi ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Cùng với quá trình đẩy mạnh đổi mới nền kinh tế đất nước, thời gian qua, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có những chuyển biến căn bản, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi cần phải tiếp tục tái cấu trúc chi ngân sách nhà nước hướng đến phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững. Bài viết phân tích thực tế quản lý chi ngân sách nhà nước và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.