Tổng quan nghiên cứu chất lượng kiểm toán - hướng phân tích nhân tố

Tổng quan nghiên cứu chất lượng kiểm toán - hướng phân tích nhân tố

Trên thế giới, các nghiên cứu về chất lượng kiểm toán độc lập được thực hiện rất nhiều với nhiều hướng tiếp cận khác nhau nhưng nhìn chung tập trung vào 2 hướng nghiên cứu chính: phân tích tương quan và phân tích nhân tố. Mục đích bài viết hệ thống các nghiên cứu về chất lượng kiểm toán (CLKT) theo hướng phân tích nhân tố. 
Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính sáng tạo và năng suất làm việc của nhân viên. Trên cơ sở kế thừa mô hình của Burgess (2005), nghiên cứu thảo luận các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhân tố (biến) tác động đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên gồm: đãi ngộ, rủi ro chia sẻ tri thức, sự ảnh hưởng, sự xấu hổ, lợi ích xã hội và quy tắc qua lại tác. Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên nhằm góp phần thiết thực cho các nhà quản trị việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.