Pháp luật tài chính góp phần thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Pháp luật tài chính góp phần thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã có quá trình hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn. Song hành với quá trình xây dựng và hoàn thiện của hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, hệ thống các quy định pháp luật tài chính đối với sở hữu trí tuệ cũng ngày càng được hoàn thiện.
Hoàn thiện pháp luật tài chính, tầm nhìn đến năm 2030

Hoàn thiện pháp luật tài chính, tầm nhìn đến năm 2030

Pháp luật tài chính Việt Nam trong từng bước được hoàn thiện, đảm bảo cho hệ thống tài chính ngân sách được vận hành thông suốt, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế.