Chính phủ thông qua Dự thảo Báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Chính phủ thông qua Dự thảo Báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Ngày 12/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội quy định khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
Chưa thực hiện quy định phạt chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

Chưa thực hiện quy định phạt chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

Theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đến ngày 30/10, doanh nghiệp (DN) phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập DN (TNDN) cả năm. Tuy nhiên năm 2021, do không thể tính toán được lợi nhuận cả năm và số thuế phải nộp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều DN đang lo lắng sẽ bị phạt chậm nộp nếu ngành Thuế không sửa đổi quy định.