Chính phủ thông qua Dự thảo Báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Việt Hoàng

Ngày 12/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội quy định khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tại Nghị quyết số 53/NQ-CP, Chính phủ thông qua nội dung Báo cáo để trình Quốc hội về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 như đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 3220/BTC-TCT ngày 08/4/2022.

Chính phủ giao Bộ Tài chính tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện nội dung Báo cáo trước khi trình Quốc hội và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo.

Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Báo cáo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.