Chung tay xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu

Chung tay xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu

Tại Hội nghị triển khai hoạt động thị trường trái phiếu năm 2023, đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) và trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Đất nước, nên tất cả các bên liên quan gồm các cơ quan quản lý, cơ quan vận hành và thành viên thị trường cần đồng tâm hiệp lực xây dựng và phát triển thị trường này.
Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó, có quy định cụ thể về quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu.