Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Bộ Tài chính vừa ra Quyết định số 436/QĐ-BTC về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hàng động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 139/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Năm 2023, Hà Nội tập trung 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, Hà Nội tập trung 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, Hà Nội quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 3 khâu đột phá. Đặc biệt, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công...
Tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Vị trí, vai trò, đóng góp của kinh tế tư nhân ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn không ít khó khăn, hạn chế, cần những giải pháp mang tính đột phá trong thời gian tới.