Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

Chương trình hành động của Chính phủ (Ban hành theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 8/2/2023) thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng - Ảnh 1
Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng - Ảnh 2

Theo baochinhphu.vn