Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội

Tại Quyết định số 814/QĐ-BTC ngày 19/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 07/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.