Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội

Trần Huyền

Tại Quyết định số 814/QĐ-BTC ngày 19/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 07/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội. Ảnh: internet
Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội. Ảnh: internet

Trong Kế hoạch, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể các đơn vị chủ trì và phối hợp trong thực hiện từng nhiệm vụ được giao của Bộ Tài chính. 

Theo đó, đối với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô, Bộ Tài chính giao Vụ Ngân sách nhà nước phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến với Bộ Tư pháp về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô; hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Vụ Ngân sách nhà nước phối hợp với các đơn vị triển khai Báo cáo tổng kết thí điểm cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khoá XIV để trình Chính phủ.

Trong nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, Bộ Tài chính giao Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến với Bộ Khoa học và Công nghệ về đề án cơ cấu lại hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công lập. Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp tham gia ý kiến với Bộ Khoa học và Công nghệ về đề án phát triển một số viện nghiên cứu hàng đầu khu vực, trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn Thủ đô...

Đối với nhiệm vụ về quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển và quản lý đô thị, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Vụ Ngân sách nhà nước phối hợp với các đơn vị tham gia ý kiến với UBND TP. Hà Nội về quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Vụ Đầu tư phối hợp tham gia ý kiến với Bộ Xây dựng về thẩm định các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050; thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050...

Về nhiệm vụ liên kết phát triển vùng, Bộ Tài chính giao Vụ Ngân sách nhà nước tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Thủ đô; Vụ Đầu tư tham gia ý kiến về báo cáo tổng kết huy động và sử dụng các nguồn cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là dưới hình thức PPP gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, trong đó có Hà Nội.

Quyết định số 814/QĐ-BTC nêu rõ, các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 12/NQ-CP và nội dung của Kế hoạch này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu của Chính phủ; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 12/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để xây dựng Chương trình công tác năm của đơn vị mình, báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch chủ động kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả.