Phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng

Phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2023, phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.