Việt Nam là điểm sáng về công tác phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam là điểm sáng về công tác phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đánh giá là điểm sáng về công tác phòng chống HIV/AIDS. Và trong các thành tựu đã dạt được, có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức dân sự xã hội.