Mới có 50% địa phương ban hành kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học và đổi mới sáng tạo

Mới có 50% địa phương ban hành kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học và đổi mới sáng tạo

Để tiếp tục thúc đẩy phong trào năng suất, đến nay hầu hết các địa phương đã ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021- 2030 và 50% số địa phương đã ban hành kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy phong trào năng suất

Thúc đẩy phong trào năng suất

Là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu và đề xuất chính sách nâng cao năng suất nền kinh tế, nhiều năm qua, Việt Năng suất Việt Nam đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần đưa năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp.