Việt Năng suất Việt Nam:

Thúc đẩy phong trào năng suất

Phạm Nga

Là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu và đề xuất chính sách nâng cao năng suất nền kinh tế, nhiều năm qua, Việt Năng suất Việt Nam đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần đưa năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp.

Việt Năng suất Việt Nam đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần đưa năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp.
Việt Năng suất Việt Nam đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần đưa năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong năm 2022 của Viện Năng suất Việt Nam đó là tiếp tục triển khai kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” theo Quyết định số 36/QĐ-TTg và Quyết định số 1851/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kế hoạch là nền tảng thể chế chính sách về năng suất dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đầu tiên của Việt Nam; là tiền đề để một số địa phương, tập đoàn xây dựng kế hoạch năng suất thúc đẩy mạnh mẽ phong trào năng suất quốc gia.

Trong những năm qua, Viện Năng suất Việt Nam đã thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về năng suất như năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), năng suất lao động, năng suất các ngành, địa phương, các yếu tố tác động và giải pháp nâng cao năng suất…

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ 5 địa phương (Yên Bái, Quảng Bình, Tây Ninh, Bình Dương, Gia Lai) trong tính toán năng suất nhân tố tổng hợp và đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của tỉnh/địa phương.

Năm 2023, Viện Năng suất Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động nghiên cứu, kiến nghị về chính sách và giải pháp nâng cao năng suất của nền kinh tế, các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai các nội dung nghiên cứu về năng suất, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và tổng hợp, báo cáo phục vụ quản lý theo yêu cầu của Tổng cục, Bộ.