Nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phục hồi kinh tế - xã hội

Nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phục hồi kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, song trong hai tháng đầu năm 2023, kinh tế-xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Thành phố quyết tâm tìm các giải pháp để tạo đà đưa thành phố phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.