Giảm thiểu phát thải khí thải để quản lý chất lượng môi trường không khí

Giảm thiểu phát thải khí thải để quản lý chất lượng môi trường không khí

Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-BTNMT ngày 29/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong giai đoạn 2022-2025, việc đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động, hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không khí... là những công việc cần thiết để phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải nhằm quản lý chất lượng môi trường không khí.
Hoàn thiện cơ chế tài chính cho lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí

Hoàn thiện cơ chế tài chính cho lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí

Để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng môi trường không khí, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.