Thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường - Xã hội - Quản trị

Thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường - Xã hội - Quản trị

Ngày 22/11/2022, tại Hà Nội, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã công bố Sáng kiến thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) trong khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững giai đoạn 2023 - 2025.
Nâng cao hoạt động và quản trị của doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao hoạt động và quản trị của doanh nghiệp nhà nước

Thời gian qua, doanh nghiệp nhà nước luôn giữ vững vai trò quan trọng, then chốt và là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn tồn tại nhiều hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao, do vậy, cần tiếp tục nhận diện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nhất là quy định của pháp luật về quản trị doanh nghiệp nhà nước.