Quản trị nguồn nhân lực ngành Logistics tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Quản trị nguồn nhân lực ngành Logistics tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa, các hoạt động logistics từ sản xuất đến tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và dịch vụ và đối với toàn bộ nền kinh tế. Việt Nam là một trong bốn quốc gia Đông Nam Á có tiềm năng lớn để phát triển cả cơ sở hạ tầng và hệ thống logistics.
Xu hướng quản trị nguồn nhân lực Vietcombank trong kỷ nguyên số

Xu hướng quản trị nguồn nhân lực Vietcombank trong kỷ nguyên số

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, có tính sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với quá trình chuyển đổi số là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa để đáp ứng yêu cầu số hóa ngân hàng trong giai đoạn hiện nay... Xác định tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Vietcombank đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu mới.