Hoàn trên 69.200 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm

Hoàn trên 69.200 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm

Công tác quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) luôn được toàn ngành Thuế quan tâm, triển khai thực hiện nhằm đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, nhưng vẫn giải quyết hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn.