Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao

Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao

Dù số lượng văn bản mà Bộ Tài chính được giao chủ trì thường rất lớn, nhiều nội dung phức tạp, nhưng những năm qua, Bộ Tài chính luôn hoàn thành Chương trình xây dựng pháp luật với tỷ lệ cao. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo những định hướng và giải pháp đồng bộ đã tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng văn bản quy phạp pháp luật tài chính, đáp ứng được các tiêu chí về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai và minh bạch.
Đề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.