Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 26/6/2023, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quyết định này kèm theo 11 quy trình và 11 phụ lục về quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các quy trình này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/6/2023.