Quy trình nội bộ thực hiện 11 thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

PV. (t/h)

Ngày 26/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ. Các quy trình này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/6/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Theo đó, ban hành kèm quyết định là 11 phụ lục về các quy trình liên quan đến 11 thủ tục hành chính bao gồm: Cấp Giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường; Cấp đổi Giấy phép môi trường; Cấp lại Giấy phép môi trường; Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép môi trường; Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng; Thủ tục Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo quy định của Công ước Stockholm; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam; Cấp đổi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

Tại Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy trình đề ra.