Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm trong kinh doanh du lịch

Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm trong kinh doanh du lịch

Nghiên cứu này được tiến hành dựa trên việc phân tích và tổng hợp kết quả nghiên cứu của 25 công bố khoa học ở trong và ngoài nước về mặt lý luận. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm trong kinh doanh du lịch. Dựa trên mô hình này, các nhà nghiên cứu có thể triển khai áp dụng để phân tích thực trạng phát triển sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn hạn chế khi chưa xem xét được các nhân tố bên ngoài tổ chức ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm.
Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với sản phẩm du lịch cộng đồng tại tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với sản phẩm du lịch cộng đồng tại tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu này xác định các nhân tố ảnh hưởng và đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với sản phẩm du lịch cộng đồng tại tỉnh Điện Biên. Dựa trên các khung lý thuyết, các nghiên cứu thực nghiệm và kết quả nghiên cứu định tính, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 7 nhân tố: Tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, môi trường, dịch vụ ăn uống, giải trí, thái độ của dân cư, giá cả, di sản văn hóa. Qua kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thấy, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 nhóm nhân tố chính tác động đến sự hài lòng của du khách sản phẩm du lịch cộng đồng tỉnh Điện Biên. Trong đó, di sản văn hóa và chất lượng dịch vụ là những nhân tố có tác động mạnh nhất.