Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống.

Ngày 10/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2442/BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Văn bản hướng dẫn UBND các địa phương triển khai các hoạt động trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học nhằm hưởng ứng sự kiện Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.
Đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững

Đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững

“Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” là chủ đề đa dạng sinh học năm 2019, với mục tiêu liên kết giữa thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe của con người với đa dạng sinh học góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.