Tác động từ vốn trí thức đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tp. Hồ Chí Minh

Tác động từ vốn trí thức đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu tác động của vốn tri thức, gồm ba thành phần chính là vốn con người, vốn cấu trúc và vốn quan hệ, tác động đến hiệu quả hoạt động của 220 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh. Thông qua phương pháp PLS-SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy, cả ba thành phần của vốn tri thức đều có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là vốn quan hệ. Các kết quả của nghiên cứu hiện tại cung cấp góc nhìn mới, sâu hơn về tác động từ mỗi thành phần của vốn tri thức đến hiệu quả hoạt động, cũng như những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả vốn quan hệ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Sẽ công bố khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Sẽ công bố khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Hơn 40 bộ, ngành, địa phương đã xây dựng đề án chuyển đổi số. Tuy nhiên, ở khối các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và các doanh nghiệp sản xuất, tiến trình này đang chưa được diễn ra mạnh mẽ như kỳ vọng.