Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022

Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022

Ngày 06/7/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 799/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trong đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi) có trách nhiệm trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022.
Một số vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình soạn thảo, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Một số vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình soạn thảo, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Việt Nam đang trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và toàn cầu hóa. Vì thế, nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời làm gia tăng các hoạt động thương mại phát triển, đa dạng. Trong đó, mua bán hàng hóa được xem là hoạt động thương mại diễn ra phổ biến nhất khi nhu cầu của các doanh nghiệp ngày càng tăng, không chỉ liên quan đến lợi nhuận, xuất nhập khẩu, mà còn nhiều lợi ích khác cho việc kinh doanh.
Thống nhất nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020

Thống nhất nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020

Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) triển khai phiên họp thảo luận, soạn thảo CMKiT (trực tuyến) năm 2020 lần thứ nhất nhằm thông nhất phương pháp nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020.