Thống nhất nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020

Theo vacpa.org.vn

Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) triển khai phiên họp thảo luận, soạn thảo CMKiT (trực tuyến) năm 2020 lần thứ nhất nhằm thông nhất phương pháp nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020.

Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) triển khai việc nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020.
Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) triển khai việc nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020.

Đây là nội dung nằm trong khuôn khổ thực hiện Hợp đồng giao việc số 03/BTC-QLKT ngày 21/5/2020 giữa Bộ Tài chính và VACPA về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành (bao gồm ban hành mới, thay thế và sửa đổi, bổ sung) 10 Chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) Việt Nam.

Sau khi xin ý kiến về việc cử nhân sự tham gia của các đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ban hành Quyết định số 242-2020/VACPA ngày 17/6/2020 thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt Nam.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính  ​phát biểu tại phiên họp thảo luận, soạn thảo CMKiT (trực tuyến) năm 2020 lần thứ nhất.
Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính ​phát biểu tại phiên họp thảo luận, soạn thảo CMKiT (trực tuyến) năm 2020 lần thứ nhất.

Theo đó, Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt Nam đã họp thảo luận và thống nhất triển khai soạn thảo 10 CMKiT Việt Nam năm 2020 theo Kế hoạch bao gồm các nội dung sau:

1.  Nhiệm vụ của các bên tham gia;

2.  Nội dung nghiên cứu, soạn thảo;

3.  Nguyên tắc xây dựng;

4.  Về bố cục, ký hiệu, số hiệu CMKiT Việt Nam;

5.  Thành phần Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt Nam;

6.  Phân chia các nhóm làm việc;

7.  Các công việc thực hiện nghiên cứu, soạn thảo 10 CMKiT năm 2020;

8.  Phân bổ thời gian nghiên cứu, soạn thảo 10 CMKiT năm 2020.

Bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA, phát biểu khai mạc phiên họp thảo luận, soạn thảo CMKiT (trực tuyến) năm 2020 lần thứ nhất.
Bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA, phát biểu khai mạc phiên họp thảo luận, soạn thảo CMKiT (trực tuyến) năm 2020 lần thứ nhất.