Khởi nguồn của nhà ở xã hội ở Vương quốc Anh

Khởi nguồn của nhà ở xã hội ở Vương quốc Anh

Nhà ở xã hội ở Vương quốc Anh có từ cuối thế kỷ XIX, nhưng phải đến khi ban hành Đạo luật Quy hoạch nhà ở và thị trấn năm 1919, Chính phủ mới bắt tay vào kế hoạch toàn diện đầu tiên để xây dựng nhà ở xã hội. Được các hội đồng lãnh đạo sẽ là nền tảng của chương trình xây dựng quy mô lớn kéo dài đến nửa sau của thế kỷ XX.