Mở rộng phạm vi, quy mô nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Mở rộng phạm vi, quy mô nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Ở Việt Nam, mặc dù đã có số mô hình gần với kinh tế tuần hoàn (KTTH) xét theo từng lĩnh vực ngành, nghề, dịch vụ, nhưng các hoạt động này chủ yếu mang lại lợi ích tài chính cho cơ sở sản xuất và người tiêu dùng, chưa tính đến lợi ích kinh tế tổng thể. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho phát triển KTTH cũng chưa đầy đủ... Những vấn đề này cần sớm được khắc phục, nếu không việc thực hiện phát triển KTTH cũng chỉ là mang tính tự phát…