Tiết giảm chi phí hoạt động nhờ phương pháp 5S và cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá

Tiết giảm chi phí hoạt động nhờ phương pháp 5S và cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá

Ngoài lợi ích về tiết giảm lãng phí, một giá trị khác mà Công ty TNHH Tân Huy Hoàng đạt được sau khi triển khai áp dụng phương pháp 5S và thúc đẩy triển khai chương trình nâng cao năng suất chất lượng hàng hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là Công ty đã xây dựng được một môi trường làm việc văn minh, sạch sẽ, an toàn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.