Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Trong nhiều năm qua, quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được quan tâm chú trọng, tạo ra những bước phát triển đáp ứng thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý của Nhà nước. Môi trường pháp lý cho hoạt động thẩm định giá được Nhà nước quan tâm xây dựng và ngày càng hoàn thiện, thể hiện rõ nhất là Quốc hội nâng tầm quản lý giá từ Pháp lệnh giá lên Luật Giá. Bài viết trao đổi về thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này thời gian tới.