Huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh

Huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh

Xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết toàn diện nhất về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ trước tới nay. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài và đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính lớn. Tuy nhiên, Hà Tĩnh và nhiều địa phương trong cả nước đã và đang gặp không ít khó khăn về nguồn lực tài chính triển khai Chương trình. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn về huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh, bài viết đóng góp một vài khuyến nghị để huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho thực hiện Chương trình này.