Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Nghiên cứu này phân tích tác động của các nhân tố đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ việc tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhóm tác giả đề xuất xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công và đo lường sự tác động của các nhân tố này. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực kế toán đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.