Điểm mới về nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng

Điểm mới về nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng

Từ ngày 27/10/2021, nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước.