Điểm mới về nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng

PV.

Từ ngày 27/10/2021, nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo Thông tư số 12/2021/TT-NHNN, nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng được thực hiện như sau:

Thứ nhất,  tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với nội dung mua, bán trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc giấy tờ có giá khác ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Thứ hai, bên mua, bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mua, bán  giấy tờ có giá phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ ba, đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán  giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.

Thứ tư, giấy tờ có giá được mua, bán thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán và chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi.

Bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang được chiết khấu, tái chiết khấu.